Sample Paper

S.No. Tittle Class Dowload
1 Final Date sheet Class XI 2015-16 XI Word Icon
2 syllabus 2016 Final 8.02.16 XI Word Icon
3 Sanskrit VII (2015-16) VII Word Icon
4 French VII (2015-16) VII Word Icon
5 Computer VII (2015-16) VII Word Icon
6 Hindi VII (2015-16) VII Word Icon
7 Hindi VII (2015-16) VII Word Icon
8 English VII (2015-16) VII Word Icon
9 M.SCI &G.K MOCK TEST 2016 V Word Icon
10 M.SCI &G.K MOCK TEST 2016 IV Word Icon
11 HINDI MOCK TEST 2016 III Word Icon
12 Hindi (2015-16) III Word Icon
13 Hindi VI (2015-16) VI PDF Icon
14 English VI (2015-16) VI Word Icon
15 French VIII (2015-16) VIII Word Icon
16 Sanskrit VIII (2015--16) VIII Word Icon
17 computer VI (2015-16) VI Word Icon
18 Life Skill VI (2015-16) VI Word Icon
19 Hindi VIII (2015-16) VIII Word Icon
20 S.St VIII (2015-16) VIII Word Icon
21 S.ST VII (2015-16) VII Word Icon
22 Maths VIII (2015-16) VIII Word Icon
23 Maths VII (2015-16) VII Word Icon
24 Maths VI (2015-16) VI Word Icon
25 MOCK TEST S.ST 2016 V Word Icon
26 MOCK TEST S.ST 2016 IV Word Icon
27 MOCK TEST S.ST 2016 III Word Icon
28 MOCK TEST SCIENCE 2016 III Word Icon
29 ENG MOCK TEST 2016 III Word Icon
30 Life Skill & Aptitude VII (2015-16) VII Word Icon
31 HINDI MOCK TEST 2016 V Word Icon
32 HINDI MOCK TEST 2016 V Word Icon
33 Hindi (2015-16) IV Word Icon
34 Hindi (2015-16) IV Word Icon
35 Computer VIII (2015-16) VIII Word Icon
36 Science VI (2015-16) VI Word Icon
37 Science VII (2015-16) VII Word Icon
38 Science VIII (2016) VIII Word Icon
39 ENG MOCK TEST 2016 1 Prep Word Icon
40 ENG MOCK TEST 2016 III Word Icon
41 MENTAL MATHS MOCK TEST Nursery Word Icon
42 MATHS MOCK TEST Nursery Word Icon
43 HINDI MOCK TEST Nursery Word Icon
44 HINDI MOCK TEST Nursery Word Icon
45 MATHS MOCK TEST 1 Nursery Word Icon
46 HINDI Nursery Word Icon
47 HINDI Nursery Word Icon
48 MATHS MOCK TEST 2016 III Word Icon
49 ENG MOCK TEST 2016 II Word Icon
50 ENG MOCK TEST 2016 II Word Icon
51 ENG MOCK TEST 2016 I Word Icon
52 ENG MOCK TEST 2016 I Word Icon
53 ENG MOCK TEST 2016 2 Prep Word Icon
54 ENG MOCK TEST 2016 2 Word Icon
55 ENG MOCK TEST 2016 1 Nursery Word Icon
56 MATHS MOCK TEST II Word Icon
57 MATHS MOCK TEST II Word Icon
58 HINDI II Word Icon
59 HINDI II Word Icon
60 HINDI II Word Icon
61 HINDI II Word Icon
62 HINDI II Word Icon
63 HINDI II Word Icon
64 MATHS MOCK TEST 2 Prep Word Icon
65 MATHS MOCK TEST Prep Word Icon
66 HINDI Prep Word Icon
67 HINDI Prep Word Icon
68 HINDI Prep Word Icon
69 HINDI Prep Word Icon
70 HINDI I Word Icon
71 HINDI I Word Icon
72 HINDI I Word Icon
73 HINDI I Word Icon
74 MATHS MOCK TEST I Word Icon
75 E.V.S III Word Icon
76 E.V.S Prep Word Icon
77 EVS Nursery Word Icon
78 E.V.S Nursery Word Icon
79 life skill & G.K II Word Icon
80 E.V.S II Word Icon
81 E.V.S I Word Icon
82 life skill & G.K I Word Icon
83 S.St Question Paper 1 2014-15 X Word Icon
84 ENG MOCK TEST 2016 V Word Icon
85 ENG MOCK TEST 2016 IV Word Icon
86 Hindi Question Paper 1 2014-15 X Word Icon
87 S.St Question Paper 2014-15 IX Word Icon
88 Science Question Paper 2014-15 IX Word Icon
89 science V Word Icon
90 science IV Word Icon
91 Hindi Question Paper 2014-15 IX Word Icon
92 English Question Paper (2014-15) IX Word Icon
93 Physics Assignment XI Word Icon
94 Fine arts Assignment 11.01.16 XII Word Icon
95 Circular for IX to XII IX PDF Icon
96 Maths Winter Break Assignment 5.1.2016 X Word Icon
97 Sci Winter Break Assignment 31.12.15 IX Word Icon
98 S.St Winter Break Assignment 31.12.15 X Word Icon
99 Enlish Term II Assignment 1 31.12.15 X Word Icon
100 Economics revision Notes 31.12.15 XII PDF Icon
101 Chemistry Assignment 31.12.15 XII PDF Icon
102 Biology Notes 31.12.15 XI PDF Icon
103 Biology Notes 31.12.15 XI PDF Icon
104 Biology Notes 31.12.15 XI PDF Icon
105 Biology Notes 31.12.15 XI PDF Icon
106 biology sample paper 31.12.15 XII PDF Icon
107 biology sample paper 31.12.15 XII PDF Icon
108 biology sample paper 31.12.15 XII PDF Icon
109 biology sample paper 31.12.15 XII PDF Icon
110 biology sample paper 31.12.15 XII PDF Icon
111 biology sample paper 31.12.15 XII PDF Icon
112 Chemistry Assignment 31.12.15 XII Word Icon
113 Economics 31.12.15 XI Word Icon
114 Economics 31.12.15 XII Word Icon
115 Biology Unit V 31.12.15 XII Word Icon
116 Biology Unit IV 31.12.15 XII Word Icon
117 biology UnitIII 31.12.15 XII Word Icon
118 Hindi A CBSE Sample Paper 30.12.15 X PDF Icon
119 Hindi B CBSE Sample Paper 30.12.15 X PDF Icon
120 Maths Winter Break Assignment 30.12.15 IX Word Icon
121 Sci Winter Break Assignment 30.12.15 X Word Icon
122 S.ST CBSE Sample Paper 30.12.15 X PDF Icon
123 Sci CBSE Sample Paper 30.12.15 X PDF Icon
124 English CBSE Sample Paper 30.12.15 X PDF Icon
125 Term II Science Assignment IX Word Icon
126 Term II Science Assignment X Word Icon
127 Computer sci CBSE samplepaer 28.12.15 XII PDF Icon
128 Socio. CBSE sample paper 28.12.15 XII PDF Icon
129 Pol. Sci CBSE sample paper 28.12.15 XII PDF Icon
130 Maths CBSE samplepaper 28.12.15 XII PDF Icon
131 Chemistry CBSE sample papers 28.12.15 XII PDF Icon
132 Physics CBSE sample paper 28.12.15 XII PDF Icon
133 B.St CBSE sample paper 28.12.15 XII PDF Icon
134 accounts CBSE sample paper 28.12.15 XII PDF Icon
135 socio 26.12.15 XII Word Icon
136 Pol. Sci 26.12.15 XII Word Icon
137 Biology UNIT- 2 26.12.15 XII Word Icon
138 Biology 26.12.15 XII Word Icon
139 B.St 19.12.15 XII Word Icon
140 socio 19.12.15 XI Word Icon
141 Pol.Sci19.12,15 XI Word Icon
142 Maths XI Word Icon
143 B.St Class XII assignment- 2 XII PDF Icon
144 B.St class XII XII PDF Icon
145 Term II S.ST Assignment 1 X Word Icon
146 Term II Hindi Assignment 4 X Word Icon
147 Term II Hindi Assignment 3 X Word Icon
148 Term II Hindi Assignment 2 X Word Icon
149 Term II Hindi Assignment 1 X Word Icon
150 Term II Maths Assignment 2 X Word Icon
151 Term II Maths Assignment 1 X Word Icon
152 Eng Grammer V Word Icon
153 Eng Nursery Word Icon
154 SCI Mock test S.A1 V Word Icon
155 ENG ASSIGNMENT III Word Icon
156 EVS ASSIGNMENT Prep Word Icon
157 EVS ASSIGNMENT Nursery Word Icon
158 ENG MOCK TEST IV Word Icon
159 SCI Mock test S.A1 IV Word Icon
160 Eng Grammer IV Word Icon
161 the enemy worksheets 5 XII Word Icon
162 rattrap worksheet 3 XII Word Icon
163 rattrap worksheet 3 XII Word Icon
164 deep water worksheet 2 XII Word Icon
165 worksheet 4 rattrap XII Word Icon
166 deep water worksheet XI Word Icon
167 voice of rain XI Word Icon
168 the beauty of the white horse XI Word Icon
169 the protraite of a lady worksheet XI Word Icon
170 not afraid to die workseet 3 XI Word Icon
171 Work SHEET for RANGA XI Word Icon
172 IT Chapter 1 X PDF Icon
173 IT Assignment X Word Icon
174 IT Assignment IX Word Icon
175 English XI Word Icon
176 Economics XI PDF Icon
177 English XII Word Icon
178 BIO Chapter-4 XII Word Icon
179 BIO Chapter-3 XII Word Icon
180 BIO Chapter-2 XII Word Icon
181 BIO Chapter-1 XII Word Icon
182 BIO Chapter-3 XI Word Icon
183 BIO Chapter-2 XI Word Icon
184 BIO Chapter-1 XI Word Icon
185 IT FA-I X PDF Icon
186 IT FA-I IX PDF Icon
187 mock test Eng III Word Icon
188 SAII Hindi Pg 2 II Word Icon
189 SAII hindi Pg1 II Word Icon
190 SAII Hindi Pg 2 I Word Icon
191 SAII Hindi Pg 1 I Word Icon
192 SAII Hindi Pg 2 Prep Word Icon
193 SAII Hindi Pg 1 Prep Word Icon
194 SAII Hindi Pg 2 Nursery Word Icon
195 SAII Hindi Pg 1 Nursery Word Icon
196 mental maths 2 Nursery Word Icon
197 mental maths 1 Nursery Word Icon
198 maths 2 Nursery Word Icon
199 maths 1 Nursery Word Icon
200 MATHS I Word Icon
201 MATHS Prep Word Icon
202 MATHS II Word Icon
203 Maths 2 Prep Word Icon
204 MATHS & G.K II Word Icon
205 M. MATHS. 2 I Word Icon
206 M. Maths 2 Prep Word Icon
207 M. Maths 1 Prep Word Icon
208 Hindi Prep Word Icon
209 Hindi I Word Icon
210 EVS mock test1 Nursery Word Icon
211 EVS mock test 2 Nursery Word Icon
212 EVS I Word Icon
213 Eng. 2 I Word Icon
214 Eng Prep Word Icon
215 Eng. I Word Icon
216 Eng mock test 2 Nursery Word Icon
217 Eng mock test 1 Nursery Word Icon
218 eng & evs mock test paper II Word Icon
219 E.V.S. 1 Prep Word Icon
220 E.V.S II Prep Word Icon
221 MOCK TEST S.A. 2 S.St. III Word Icon
222 MOCK TEST S.A. 2 of S.St V Word Icon
223 Mock test S.A. 2 of Maths final V Word Icon
224 MOCK TEST S.A. 2 of Maths III Word Icon
225 Mock test S.A 2 Final of S.St IV Word Icon
226 Mock test of S.A. 2 of Maths IV Word Icon
227 Computer Science XI PDF Icon
228 Sanskrit SA II VIII PDF Icon
229 Sanskrit SA II VI PDF Icon
230 Computer SA II Mock III Word Icon
231 SCi SA2 PS mock IV Word Icon
232 SA2 sci mock III Word Icon
233 SA2 MSC GK mock III Word Icon
234 Networking Notes XI PDF Icon
235 EVS SA2 PS mock Prep Word Icon
236 EVS SA2 PS mock Nursery Word Icon
237 Sci SA2 mock V Word Icon
238 SA2 MSC mock V Word Icon
239 SA2 EVS PS mock II Word Icon
240 EVS SA2 PS mock I Word Icon
241 Science Mock Test VIII Word Icon
242 SA II SCIENCE Mock Test VII Word Icon
243 SA II SCIENCE mock test VI Word Icon
244 english final mock test 2015 VIII Word Icon
245 Geeta Adhyay PDF Icon
246 model test paper V XII PDF Icon
247 model test paper II XII PDF Icon
248 PSA (2014) VI Word Icon
249 P.S.A. Paper VIII Word Icon
250 English (long answer question) XII PDF Icon
251 English (value based question) XII PDF Icon
252 Business Studies sample paper XII PDF Icon
253 PSA Mockpaper VII Word Icon
254 english V Word Icon
255 science V Word Icon
256 science IV Word Icon
257 science III Word Icon
258 M.Sc/G.K III Word Icon
259 E.V.S. Nursery Word Icon
260 morel Science Andf GK I Word Icon
261 english I Word Icon
262 english I Word Icon
263 english Nursery Word Icon
264 english III Word Icon
265 english Prep Word Icon
266 S.St. Geography VII Word Icon
267 S.St. VI Word Icon
268 MATHS VIII Word Icon
269 MATHS VII Word Icon
270 english I Word Icon
271 english Nursery Word Icon
272 english III Word Icon
273 english II Word Icon
274 english Prep Word Icon
275 MENTAL MATHS Prep Word Icon
276 MENTAL MATHS Nursery Word Icon
277 MENTAL MATHS II Word Icon
278 MENTAL MATHS I Word Icon
279 MATHS Nur-II Word Icon
280 MATHS Nursery Word Icon
281 GK Value Creation II Word Icon
282 Morel Schience and Gk I Word Icon
283 hindi Prep Word Icon
284 hindi Nursery Word Icon
285 hindi II Word Icon
286 hindi I Word Icon
287 S.St. III Word Icon
288 S.St. V Word Icon
289 S.St. IV Word Icon
290 MATHS V Word Icon
291 MATHS IV Word Icon
292 MATHS III Word Icon
293 Geography VIII Word Icon
294 Geography VII Word Icon
295 S.St. Assignment VIII Word Icon